4+4+4 Eğitim Sistem Nedir – 4+4+4 Yasa Tasarısı Metni

Son günlerin en sıcak gündemi hiç şüphesiz 28 Şubat ile gelen zorunlu kesintisiz 8 yıllık eğitimi 4’er yıldan kademeli biçimde 12 yıla çıkaran yeni eğitim sistemi ve bununla ilgili TBMM’de yürütülen çalışmalar. Bu çalışmalar neticesinde gerek medyada gerekse siyasette ortam o kadar gerildi ki artık kimin ne dediği duyulmaz oldu. Biz de bu yazımızda üzerinde çokça konuşulan ama içeriği hakkında pek de kimsenin fikri olmadığı bu eğitim reformunu masaya yatıralım istedik. 4+4+4 eğitim sistemi nedir, ne getiriyor, ne götürüyor; cevabı yazımızda… 

Öncelikle şuradan başlayalım, herşey bir anda oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından büyük bir gizlilikle hazırlanan ve tasarı halinde Bakanlar Kurulu’na sunulmasıyla kamuoyunun haberdar olduğu “eğitim reformu” büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Ak Parti kanadı tasarıyı tamamen çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması ve çağın şartlarına uygun bir tedrisattan geçmesi için yaptığını iddia ederken, CHP ise amacın imam-hatip okullarının orta kısımlarının açılması olduğunu ve bu şekilde 28 Şubat’tan ve cumhuriyetin kazanımlarından rövanş alınmanın amaçlandığını iddia ediyor. Bize de eğitim sistemimizin her yanı sapır sapır dökülürken ülkenin belki de en önemli meselesinin enine boyuna tartışılmadan, öncelikler gözetilmeden alelacele halledilmeye çalışılmasına kahrolmak düşüyor.

Gelin bakalım bu meşhur kafa-göz yaran 4+4+4 ne getiriyor?

 

 • Öncelikle yeni sistemle ilkokul ve ortaokullara tekrar merhaba diyoruz.
 • Zorunlu eğitim son 4 yılı -belli bir kontenjan çerçevesinde sınırlandırılmış olsa da- açık öğretim yoluyla okunabilecek şekilde 12 yıla çıkıyor.
 • Eğitime başlama yaşı minimum 60 ay maksimum 72 ay olacak şekilde sınırlandırılıyor ve bu yaş aralıklarında çocuklarını okula göndermeyen ailelere cezai yaptırım geliyor.
 • İlköğretimin birinci kademesi olan ilk 4 yıl sonunda öğrencilere imam-hatip okullarının ortaokul kısımlarının da bulunduğu mesleki ve teknik liseleri seçme imkanı getiriliyor.
 • Son olarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın uçakta ayaküstü yapmış olduğu açıklama ile öğrendiğimiz kadarıyla oluşacak okul ihtiyacın dershanelerin okula dönüştürülmesi yoluyla kapatılması hedefleniyor.

4+4+4 kanun tasarısı metnini ise aşağıda bulabilirsiniz.

4+4+4 eğitim sistemin getirilerinin ve götürülerinin ne olacağı büyük tartışma konusu

4+4+4 Eğitim Sistemi Kanun Tasarısı Tam Metni

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. ‘İlköğretim okullarının kademeleri şunlardır: a) Dört yıl süreli ilköğretim birinci kademe. b) Dört yıl süreli ilköğretim ikinci kademe.’

MADDE 2- (1) 222 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘İlköğretim kurumlarının toplam eğitim süresi sekiz yıldır. Bu kurumlar, ilköğretim birinci kademe ve ilköğretim ikinci kademe okullarından oluşur. İlköğretim birinci ve ikinci kademe okulları bağımsız okullar halinde kurulabileceği gibi imkân ve şartlara göre birlikte de kurulabilir.’

MADDE 3- (1) 222 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen ‘büyüklüğüne’ ibaresi ‘İlköğretim birinci ve ikinci kademelerinin birlikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- (1) 222 sayılı Kanunun Mülga 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. ‘Madde 22- İlköğretim 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitimi ve öğretimini kapsar, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.’

MADDE 5- (1) 222 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 4 üncü madde eklenmiştir. ‘

Ek Madde 4- Bu Kanunun 76 nci maddesinin (b) fıkrasına göre elde edilen gelirler, il özel idarelerince, ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de kullanılır.’

MADDE 6- (1) 222 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. ‘GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlar.’ ‘

GEÇİCİ MADDE 12- 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının başlangıç tarihi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilinceye kadar ilköğretim ikinci kademesini tamamlayanlara ilköğretim diploması verilir.’

MADDE 7- (1) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 22 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ, çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.’

MADDE 8- (1) 1739 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ’3. İlköğretim birinci kademesinin son ders yılında öğrencilere ikinci kademede devam edilebilecek; ikinci kademesinin son ders yılında da ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.’

MADDE 9- (1) 1739 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘Madde 24- İlköğretim kurumlarının toplam eğitim süresi sekiz yıldır.’

MADDE 10- (1) 1739 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘Madde 25- İlköğretim kurumları, dört yıl süreli ilköğretim birinci kademe okulları ile dört yıl süreli ilköğretim ikinci kademe okullarından oluşur. İkinci kademe ilköğretim okulları ortaöğretim programlarıyla ilişkilendirilir. Hangi programlar için ilköğretim ikinci kademe okullarının oluşturulacağı Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İlköğretim kurumlarının ilköğretim birinci kademe ve ilköğretim ikinci kademe okullar olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ilköğretim birinci ve ikinci kademe okulları birlikte de kurulabilir. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan köylerde ilköğretim birinci ve ikinci kademe okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge birinci ve ikinci kademe okulları kurulur.’

MADDE 11- (1) 1739 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘Madde 26- Ortaöğretim kurumları, ilköğretim kurumlarından sonra dört yıllık zorunlu öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarıdır. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir.’

MADDE 12- 1739 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 2 inci madde eklenmiştir. EK MADDE 2 – Bu kanunda belirtilen ilköğretim birinci kademe sonrasında hangi programların açık öğretimle ilişkilendirileceği ve zorunlu eğitim kapsamına alınacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 13- (1) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘İlköğretim okulunu’ ibaresi ‘İlköğretim birinci kademeyi’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- (1) 3308 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ’14 yaşını’ ibaresi ‘Onbir yaşını’, ‘ilköğretim okulu’ ibaresi ‘ilköğretim birinci kademe’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘Yükseköğretime Giriş ve Yerleştirme MADDE 45- Yükseköğretime giriş ve yerleştirme aşağıdaki şekilde yapılır. a. Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. b. Yükseköğretim kurumlarına esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi sınavlarla girilir. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınır. Ortaöğretim bitirme başarı notları en küçüğü yüz, en büyüğü beş yüz olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülür. Ortaöğretim başarı puanının yüzde on ikisi yerleştirme puanı hesaplanırken merkezi sınavdan alman puana eklenir. c. Ortaöğretim kurumlarını birincilik ile bitiren adaylar için mevcut kontenjanların yanı sıra Yükseköğretim Kurulu kararı ile ayrı kontenjanlar belirlenebilir. d. Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen aynı meslek dalında yer alan yükseköğretim programlarına yerleşmelerinde, (b) fıkrasındaki puana ek olarak, ortaöğretim başarı puanının yüzde altısı yerleştirme puanına eklenir. e. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya bunlara en yakın olan mesleki’ ve teknik önlisans yükseköğretim programlarına sınavsız olarak yerleştirilebilir. Bu öğrencilerin yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. f. Önlisans mezunları için, ilişkili lisans programlarında belirlenmiş kontenjanın yüzde onunu geçmeyecek şekilde Yükseköğretim Kurulu kararı ile her yıl dikey geçiş kontenjanı ayrılabilir. g. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurtdışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Uluslararası andlaşmalar gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında burslu olarak öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. h. Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre, belli sanat ve spor dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ilgili dallarda eğitim yapmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarına yerleştirilebilir.’

MADDE 16- (1) 2547 sayılı Kanunun Ek 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 61 inci maddesinin başlığı ‘Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ şeklinde, aynı maddede geçen ‘Rize Üniversitesi’ ibaresi ‘ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 2809 sayılı Kanunun ek 130 uncu maddesinin başlığı ‘Abdullah Gül Üniversitesi’ şeklinde, aynı maddede geçen ‘Kayseri Abdullah Gül üniversitesi’ ibaresi ‘Abdullah Gül Üniversitesi’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- a) 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı KamuMali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı Cetvelin ilgili sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: ’61) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ ’103) Abdullah Gül Üniversitesi’ b) 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel kadro ve Usulü Hakkında kanun Hükmünde Kararname ve eki cetveller ile diğer mevzuatta Rize Üniversitesi ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitesine yapılmış olan atıflar ilgisine göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesine yapılmış sayılır.

MADDE 20- (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ‘GEÇİCİ MADDE 13- Yurtiçi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleriyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkânının sağlanması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.’

MADDE 21- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ‘GEÇİCİ MADDE 20- Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir.’

MADDE 22 – a) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ‘atanamazlar.’ ibaresi ‘atanabilirler.’ şeklinde değiştirilmiş aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. b) 5411 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ‘atanamazlar.’ ibaresi ‘atanabilirler.’ şeklinde değiştirilmiş aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. c) 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ‘atanamazlar.’ ibaresi ‘atanabilirler.’ şeklinde değiştirilmiş aynı fıkranın son cümlesinde yer alan ‘ve bunlardan iki yıl veya daha az süreyle görev yapanlar bir defalığına tekrar atanabilirler’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24-(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

3 yorum

 1. saat sabah 5 ama boskonusmamak adına okunur

 2. Yalan makinası

  Yazmış olduğunuz sözde kanun tasarısı taslağı yanlış. Nereden aldıysanız birisi sizi kandırmış. Meslek liselerindeki katsayı uygulamaları yeni yasayla tamamen ortadan kaldırılıyorken siz “ortaöğretimin puanının %12 si” eklenir falan yazmışsınız. Lütfen doğru haberleri paylaşalım.

  • Sunulan taslak bu, meslek lisleri ile ilgili kısım genel kurul aşamasında verilen önerge ile değişti. Biz de bu metin için taslak yazdık zaten, kanun bu değil.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*