Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Kanunu Taslağı

Hükumetin çıkardığı yetki kanunu çerçevesinde kamu idaresinde başlatmış olduğu yeniden düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok bakanlığın kapatılması, yerine birçok yeni bakanlığın kurulması ile başlayan ve özellikle Maliye Bakanlığı’ndaki denetim birimlerinin birleştirilmesi ve Vergi Denetim Kurulu‘nun kurulması ile doruğa çıkan yeniden yapılandırma çalışmaları ile alakalı son haber Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. İddiaya göre büyük bir gizlilik içinde devam eden Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Kanunu Taslağı Başbakanlık’a gönderildi. Biz de bu yazımızda gelecek adına kamu yönetiminde düşünülen pek çok reforuma örnek teşkil edecek Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasası ile ilgili merak edilenleri ve taslağın tam metnini sizlerle paylaşmak istedik.

sağlık bakanlığı yeni teşkilat kanunu

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu kamu yönetiminde devrim niteliğinde değişiklikler içeriyor

350 binden fazla çalışanı ve 72 milyon nüfusumuzla doğrudan alakalı bir bakanlık olan Sağlık Bakanlığı uzun zamandır yeni teşkilat kanunu ile ilgili haberlerle çalkalanıyordu.


Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “sadece ben üzerinde 200 saat mesai harcadım” dediği kanun hükmünde kararnameye ait taslak kamu yönetiminde pek çok reform için örnek teşkil edecek gibi gözüküyor. Teftiş kurulunun kaldırılması ve kamuda sözleşmeli çalışmaya geçiş gibi pek çok yeniliği de beraberinde getirecek olan kanun özellikle meslek örgütleri ve sendikalardan yoğun tepki aldı. Taslakta göze çarpan en önemli yenilikler hastaneleri birliklerin yönetmesi ve başhekimlerin birliklerin başında bulunan genel sekreterlere bağlı çalışması. Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun teknik anlamda son sözü söylemesi düşünülürken, taslak tıbbi kötü uygulama (malpraktis) vakaları için uzlaşma kurulu kurulmasını da içeriyor. Taslakta merkez teşkilattaki genel müdürlükler kaldırılırken yerlerine çeşitli kurum ve kurulların kurulması öngörülüyor. Teftiş mekanizmasının ise Sağlık Müfettişleri eliyle değil sözleşmeli denetçilerin marifetiyle yürütülmesi hedefleniyor. Ulaştığımız taslak metinin son halini aşağıda yayınlıyoruz.

Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasası Taslağı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURUMLARININ TEŞKİLAT VE

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç, kapsam ve tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kurumlarının kuruluş, teşkilat yapısı, personel istihdamı ve özlük hakları, hizmet sunumu ve faaliyetlerini düzenlenmek ve buna dair usûl ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Kanunda geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Sağlık Bakanlığı teşkilatı: Bakanlık ve bağlı kurumlarını,
ç) Yönetici personel; Bakanlıkta müsteşar, müsteşar yardımcıları, kurul üyeleri, birim amirleri ve bakanlık müşavirlerini; bağlı kurumlarda başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanlarını; geçici oluşturulan proje, grup ve ünite gibi yapıların sorumlularını,
Destek personeli; tanım/hizmet alımı,
Sağlık hizmeti:
Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmeti sunan kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişileri
İlaç: İnsanlarda ve hayvanlarda; hastalıktan korumak, tıbbî bir teşhis koymak, hastalığı tedavi etmek, fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek ve değiştirmek üzere insan ya da hayvanlara uygulanabilen her türlü madde veya madde bileşimleri, biyolojik ve/veya immünolojik ürünleri,
d) Kozmetik: Temizlemek, koku vermek, görünümü değiştirmek, vücut kokularını düzeltmek, korumak veya iyi bir durumda tutmak amaçlarından bir veya birden fazlasını birlikte gerçekleştiren ürünleri, (Kozmetik Kanununda tanımlı)
e) Özel ürünler: Nutrasötikler,  homeopatikler, tecrübe sonucu insan sağlığına iyi geldiği kabul edilen geleneksel bitkisel tıbbî ürünler ile tıbbî amaçlı kullanılan ancak ilaç olarak değerlendirilmeyen diğer tüm ürünleri,
f) Tıbbi cihaz: Tanı, izleme, tedaviye yardım, araştırma, ikame, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla imal edilmiş, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Bakanlığı Teşkilatı

Bakanlık ve bağlı kurumları

MADDE 2 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.
(2) Bakanlık yurt dışı teşkilatı kurabilir.
(3) Bakanlığa bağlı olarak:
a) Sağlık hizmetleri ile ilaç ve tıbbî cihaz piyasasını düzenlemek üzere;
1) Sağlık Hizmetleri Kurumu,
2) İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu,
b) Eğitim ve araştırma faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere;
1) Türkiye Sağlık Enstitüsü,
c) Hizmet sunumunu gerçekleştirmek üzere:
1) Toplum Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
2) Devlet Hastaneleri Genel Müdürlüğü,
3) Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kurulmuştur.

İKİNCİ KISIM

Bakanlık

BİRİNCİ BÖLÜM

Bakanlığın Görev ve Yetkileri

Bakanlığın Görev ve Yetkileri

Madde 3-   (1) Herkesin bedenî, aklî, ruhî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali içinde hayatını sürdürmesini sağlamak üzere;

a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi,
b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,
c) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslar arası kontrole tabi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etkin ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbi cihazlar,
ç) Uluslararası yayılım gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkeye girmesinin ve ülkeden başka ülkelere yayılmasının önlenmesi,

d) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetleri,

ile ilgili olarak Bakanlığın temel görevi sağlık sisteminin yönetimi ve ilgili tarafların  görüşlerini de almak suretiyle politika belirlemedir.
(2) Bakanlık bu amaçla;
a) Planlama yapar.
b) Strateji ve hedefleri belirler.
c) Kural koyar.
ç) Hizmetler ve kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.
d) Uluslar arası ve sektörler arası işbirliği yapar.
e) Denetleme, izleme ve değerlendirme yapar.
f) Teşvik, rehberlik ve yönlendirme yapar.
g) Bölgesel farklılıklara veya hizmet türüne bağlı olarak ortaya çıkan maliyet artışlarını dengelemek üzere fon oluşturup yönetmek veya Bütçe kaynaklarını kullanmak ya da benzer etkiyi sağlayacak düzenlemeler yapmak suretiyle herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlayıcı tedbirler alır.
ğ) Sağlığın önceliğini sağlamak üzere, Hükümete ve diğer bakanlıklara danışmanlık yapar.
h) Görevin gerektirdiği her türlü tedbiri alır.
(3) Uluslara arası ve sektörler arası işbirliğini geliştirmek, strateji ve politika üretmek üzere araştırma yapmak, ihtiyaç duyan ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendirmek ve benzeri çalışmaları yapmak üzere sağlıkta uluslar arası işbirliği ajansı kurar.

(2) Bakanlık bu amaçla;

a) Planlama

b) Strateji ve hedef belirleme,

c) Kural koyma,

ç) Hizmetler ve kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlama,

d) Uluslar arası ve sektörler arası işbirliği,

e) Denetleme, izleme ve değerlendirme,

f) Rehberlik, yönlendirme ve teşvik,

g) Bölgesel farklılıklara veya hizmet türüne bağlı olarak ortaya çıkan maliyet artışlarını dengelemek üzere fon oluşturup yönetmek veya Bütçe kaynaklarını kullanmak ya da benzer etkiyi sağlayacak düzenlemeler yapmak suretiyle herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlayıcı tedbirler alma,

ğ) Sağlığın önceliğini sağlamak üzere, Hükümete ve diğer bakanlıklara danışmanlık yapma,

h) Görevin gerektirdiği her türlü tedbiri alma,

Görevlerini yerine getirir.
(3) Uluslara arası ve sektörler arası işbirliğini geliştirmek, strateji ve politika üretmek üzere araştırma yapmak, ihtiyaç duyan ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendirmek ve benzeri çalışmaları yapmak üzere sağlıkta uluslar arası işbirliği ajansı kurar.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Yapılanması

Bakanlık

MADDE  – Bakanlık; Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, Yüksek Sağlık Kurulu, Bakanlık Müşavirleri ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüklerinden oluşur.

Bakan
MADDE – (1) Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:
a) Bakanlığı Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.
b) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanuni ve idari düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.
ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Bakan Yardımcısı

MADDE Bakana bağlı olarak Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana yardımcı olmak üzere Bakan Yardımcısı atanabilir. Bakan Yardımcısı bu görevlerin yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludur.
Bakan Yardımcısı Hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar; Hükümetin görevi sona erdiğinde, Bakan Yardımcısının görevi de sona erer. Bakan Yardımcısı gerektiğinde Hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilir.

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları

MADDE – (1) Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak Bakanlık hizmetlerini düzenler ve yürütür; bağlı kurumların hizmetlerinin yürütülmesini gözetir. Bu amaçla, ilgililere gereken emirleri verir. Müsteşar bu görevlerinden dolayı Bakana karşı sorumludur.
(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. Müsteşar yardımcılarından biri yardımcılık görevi ile birlikte Bakan tarafından, Bakanlık sözcüsü olarak görevlendirilir.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE  – (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın çalışma, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili işlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
c) Bakanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek,
ç) Bakanın ve Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
d) Bakanlığın görev alanına giren ve halkı ilgilendiren konulardaki temel nitelikli karar ve işlemlerini, projelerini ve yıllık faaliyet raporlarını kamuoyunun bilgisine sunmak,
e) Milletvekillerince Bakana yöneltilen yazılı ve sözlü soruların cevaplarını ilgilileri ile işbirliği yaparak hazırlamak,

f) Bakan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

Yüksek Sağlık Kurulu

MADDE – (1) Yüksek Sağlık Kurulu Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ilgili … maddede sayılan temel görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen yedi üye ile Müsteşar ve yardımcılarından meydana gelir.
(2) Üyelerin görevlerini yerine getirebilmesi için görev alanlarına göre Kurul bünyesinde bürolar oluşturulur. Bu bürolarda Kurul üyelerinin çalışmalarında yardımcı olmak üzere yeteri kadar uzman ve destek personeli görevlendirilir.
(3) Kurul üyeleri en az dört yıllık yüksek okul mezunu ve alanında 12 yıl hizmeti bulunanlar arasından Bakan tarafından görevlendirilir. Bunların görev süresi 3 yıldır.Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Kurula Müsteşar veya görevlendireceği yardımcılarından biri başkanlık eder.

(4) Kurul toplantılarına, görüşlerini almak üzere üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile bağlı kurumlardan ve Bakanlık birimlerinden yönetici veya uzman kişiler davet edilebilir.
(5) Kurul bünyesinde, Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak bilimsel ve uzmanlık gerektiren konularda çalışma yapmak ve/veya görüş bildirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar oluşturulabilir.
(6) Danışma kurullarında ve komisyonlarda görevlendirmeye ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlık personeli ile üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirme yapılabilir.
(7) Kurulun görüş ve raporları/kararları Bakan tarafından yürürlüğe konulur. Kurulun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek üzere büro oluşturulur.
(8) Kurul üyeleri Bakanlık genel müdürlerinin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarından faydalandırılır.
(9) Kurul ile danışma kurulları ve komisyonların çalışma usûl ve esasları Bakanlıkça düzenlenir.

Bakanlık Müşavirleri

MADDE 11 – (1) Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda çalıştırılmak üzere en  az  dört  yıllık  yüksek  öğrenim mezunlarından on bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.
(2) Mesleklerinde temâyüz etmiş kişiler arasından bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere gönüllü ve ücretsiz olarak Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bunlar asıl iş ve görevlerini yürütmeye devam ederler. Ancak bulundukları yerin dışında bir yerde görevlendirilmeleri halinde 6245 sayılı Harcırah Kanununun birinci dereceli memura uygulanan hükümleri Bakanlıkça tatbik olunur.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 12 – (1) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,
b) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil sağlık çalışanlarının kayıtlarını tutmak ve merkezî kayıt sistemini oluşturmak, (TSE’ne verme?)

c) Yerleştirme ve planlama yetkisi Bakanlığa verilen bağlı kurumların ve diğer kamu kurumlarının sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarına ve sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılacak atama ve nakillerle ilgili yerleştirme işlemlerini yapmak, (TSE’ne verme?)

ç) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü alım, satım, yapım, yaptırma, kiralama, kiraya verme, bakım–onarım gibi iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
d) Genel evrak, kurum tabipliği, arşiv, güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma, taşıma ve benzeri idarî hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütülmesini sağlamak,
e) Bakanlık birimlerinin bilgi sistemleri ihtiyaçlarını karşılamak,
f) Taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak,
g) Bakanlığın taraf olduğu davalarda Bakanlığı temsil etmek,
h) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda  malî hizmetler birimine verilen görevleri yerine getirmek,
ı) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

İl Sağlık Müdürlüğü

MADDE 13 – (1) Bakanlıkça her ilde İl Sağlık Müdürlüğü kurulur. İl Sağlık Müdürleri Bakanlığın ildeki temsilcisi ve valinin sağlık müşaviridir. İldeki özel ve kamu sağlık kurum ve kuruluşları üzerinde Bakanlığın yetkilerini haizdir. Bu kurum ve kuruluşlar Müdürlükçe istenilen bilgi ve belgeleri tam ve zamanında vermekle yükümlüdür.
(2) İl Sağlık Müdürlüğü bağlı kurumların il teşkilatının koordinasyonunu yapar ve uyumlu çalışmasını gözetir. Afet ve olağanüstü hallerde Bakanlıkça yetki verilmesi halinde bunların sevk ve idaresinden sorumludur. Sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu belirli aralıklarla Bakanlığa rapor eder.
(3) Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerde koordinatör il müdürü görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Düzenleyici Kurumlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Sağlık Hizmetleri Kurumu

Kuruluş, görev yetki ve sorumluluklar

MADDE 14– (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ülke genelinde koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ve bu hizmetleri yürüteceksağlık meslek mensupları ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları hakkında düzenleme yapmak üzere, Bakanlığa bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz,Ankara’da, Sağlık Hizmetleri Kurumu kurulmuştur.
(2) Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine ilişkin teknik düzenleme ve standartları belirlemek,
b) ……..
c) Sağlık hizmeti sunacak kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişilere izin vermek ve ruhsatlandırmak,
ç) Sağlık hizmetlerinin tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek ve bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak,
d) Hasta haklarına ve çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik düzenleme yapmak,
e) …………
f) Sağlık hizmet sunucularının mevzuata, Bakanlık politikalarına ve Kurumun düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak,
g) Sağlık hizmeti sunanlar arasında koordinasyonu sağlamak, bunlar ile hizmetten faydalananlar arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usulleri belirlemek,
ğ) Kurum faaliyetleri için gerekli olan ikincil düzenlemeleri yapmak,
h) Görev alanı ile ilgili sektörel izleme yapmak, politika oluşturulması için Bakanlığa teklifte bulunmak,
ı) Ulusal veya uluslararası, resmî veya özel kurum, kuruluş ve üniversitelerle bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma düzenlemek.

İKİNCİ BÖLÜM

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 16 – Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, insan sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi maksadıyla, koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde kullanılan ilaç ve tıbbî cihaz sektörü ile ilgili düzenleme yapmak üzere, Bakanlığa bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Ankara’da, İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu kurulmuştur.
(2) Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etkin ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların üretimi, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması ve kullanımları ile ilgili teknik düzenleme ve standartları belirlemek,
b) Yukarıda sayılan faaliyetleri yürütecek kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişilere izin vermek ve ruhsatlandırmak; bu kişilerin mevzuata, Bakanlık politikalarına ve Kurumun düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak,
c) Kurumun görev alanına giren ürünlerin güvenilirlik ve etkililiğini araştırmak için uygulanacak klinik araştırmalara izin vermek ve denetlemek,
ç) Görev alanına giren ürünleri ve bunlarla ilgili faaliyet gösterenleri sınıflandırmak, Türk Farmakopesini hazırlamak, bu amaçla gereken komisyonları kurmak ve üyelerini belirlemek,
d) Kurumun görev alanına giren ve hayati önem taşıyan tüm ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak,
e) Yetim ilaçlarla ilgili politika belirlemek ve bunların üretiminde kullanılan ham madde ve yardımcı maddelerin imalat, ithalat ve piyasaya arzını düzenlemek,
f) Tıbbî cihazlar için uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunacakonaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin vermek, denetimlerini yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak,
g) Tıbbî cihazlara ilişkin bir uyarı sistemi kurmak, işletmek veya işlettirmek,
ğ) Yurt içinde ve yurt dışında denetim yapacak kurum personelini eğitmek, bu personelin uluslar arası karşılıklı tanınma ve akreditasyon işlemlerini yapmak,
h) Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde kullanılan ilaçlar, cihazlar ve ürünler ile bunların dışında insan sağlığını etkileyen ürün ve maddelerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, değerlendirmek, uluslar arası kuruluşlara bildirmek, gerekirse …. gösteren veya hatalı üretilmiş ilaçları toplattırmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ruhsatlı ürünler için güvenlik bildirim yöntemlerini belirlemek,
ı) ……….( İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin bir düzenleme yer alacak) kurumun görev alanına giren ürünler için farmakoekonomik değerlendirmelerde bulunmak,
i) Ticari amaçla üretilecek bazı özel ürünlerin üretim yerleri ile İyi İmalat Uygulamaları şartlarında çalışılması öngörülen kamu veya özel sektöre ait kordon kanı işleme alanlarının, kan bankası plazma toplama alanlarının, kök hücre işleme ünitelerinin, tüp bebek embriyo üretim alanlarının, hücre ve gen tedavisi ünitelerinin ve benzeri tüm işleme alanlarının İyi İmalat Uygulamaları lisansını vermek, bu ünitelerin denetimini yapmak,
j) Görev alanı ile ilgili olarak halkın ve sağlık meslek mensuplarının farkındalığını artırma ve bilgilendirme amacıyla danışma merkezleri oluşturmak,
k) Görev alanına giren ürünleri üretenler, satanlar ve faydalananlar arasında doğabilecek arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usulleri belirlemek,
l) Kurum faaliyetleri için gerekli olan ikincil düzenlemeleri yapmak,
m) Görev alanı ile ilgili sektörel izleme yapmak, politika oluşturulması için Bakanlığa teklifte bulunmak,
n) Ulusal veya uluslararası, resmî veya özel kurum, kuruluş ve üniversitelerle bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Düzenleyici Kurumlar İçin Ortak Hükümler

Kurum teşkilatı

MADDE 18 – (1) Kurum, merkez teşkilatı ve ihtiyaç duyulan yerlerde merkez teşkilatına bağlı olarak görev alanı bir veya birden fazla ili kapsayacak şekilde oluşturulan temsilciliklerden meydana gelir.
(2) Kurumun merkez teşkilatı Başkanlık, ana hizmetleri ve destek hizmetlerini yürüten Başkan yardımcılıklarından oluşur.
(3) Temsilcilikler Kurum tarafından verilen yetki çerçevesinde mahallindeki işleri yerinden yürütmek ile görevlidir. Bunların hangi illerde oluşturulacağı ve faaliyet alanının hangi il veya illeri kapsayacağı Kurumun teklifi üzerine Bakanlıkça belirlenir.

Kurum başkanı ve başkan yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim düzeyi

MADDE– (1) Kurumun en üst amiri olan Başkan, yürütülen hizmetlerden ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana  karşı sorumludur.
(2) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kurumu, Anayasaya, kanunlara, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, Hükümet ve Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak yönetmek,
b) Bakanlık politikalarına uygun şekilde, ikincil düzenlemeleri yapmak, stratejik plan, yıllık performans ve faaliyet programları hazırlamak ve uygulamak,
c) Kurumun faaliyetlerini etkin, etkili, kolay ulaşılabilir ve halkın ve sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun, ayrım gözetmeyen, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
ç) Kurumu temsil etmek,
d) Kurum bütçesini hazırlamak ve ………
e) Kurumun görev alanına giren konularda Bakanlığın bağlı kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
ile görevlidir.
(3) Başkanın en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, uluslar arası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili kurumca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun veya en az dört yıllık yükseköğrenim üzerine yukarıda sayılı alanlarda yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapmış olmaları gerekir.
(4) Başkan yardımcısı, Kurumun görevlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak ve gerektiğinde vekâlet etmek, Kurumun ana ve destek hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir. Başkan yardımcıları, Başkana karşı sorumludur.

(5) Başkan yardımcıları eğitim durumları ve yürütecekleri görevler göz önüne alınarak tıbbî, teknik ve idarî olarak sınıflandırılır. Başkan yardımcısı (tıbbî); tabip, diş tabibi, eczacı ve diğer lisans düzeyindeki sağlık bilimleri; başkan yardımcısı (idarî); hukuk, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden, başkan yardımcısı (teknik); elektrik-elektronik, biyomedikal, endüstri ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili kurumca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun veya en az dört yıllık yükseköğrenim üzerine yukarıda sayılı alanlarda yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapmış olmaları gerekir.

Kurum hizmetlerinin yürütülmesi

MADDE  – (1) Bağlı kurumların hizmetleri eğitim durumları ve uzmanlık alanlarına göre görevlendirilecek başkan yardımcıları tarafından yürütülür. Başkan yardımcılarının görevlerini yerine getirebilmesi için maiyetlerinde ihtiyaca uygun daire başkanlıkları oluşturulur. Daire başkanlıklarında yeteri kadar uzman ve destek personeli görevlendirilir.
(2) Daire başkanlıklarının kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları kurumların teklifi üzerine Bakanlıkça/Bakanlar Kurulunca düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Türkiye Sağlık Enstitüsü

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 23 – (1) İnsan sağlığının korunmasına, geliştirilmesine, sağlık alanında belirlenecek politikalara ve yapılacak düzenlemelere destek olmak üzere Bakanlığa bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Ankara’da, Türkiye Sağlık Enstitüsü kurulmuştur.

(2) Enstitünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Sağlık alanında nitelikli insan gücü oluşturmak amacıyla eğitim planlaması yapmak, eğitim materyali geliştirmek ve yayınlamak, akademik eğitim vermek, sertifikalı eğitime ilişkin düzenlemeleri yapmak, eğitimleri kredilendirmek, eğiticileri ve eğitim kurumlarını akredite etmek,
b) Bakanlık ve bağlı kurumları ile özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli ile yöneticilerinin gelişimi, hizmet içi, meslek öncesi ve meslek içi eğitimi için kurslar, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

c) Sağlık alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin hazırlanmasına ve yürütülmesine destek olmak,
ç) ……
d) ……….
e) Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

f) Sağlık alanında bilimsel araştırma yapmak, yaptırmak, araştırma sonuçlarını ve raporlarını yayınlamak, yayınlatmak,

g) Sağlık alanındaki uluslararası gelişmeleri takip etmek, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği suretiyle strateji geliştirmek, araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak, bu amaçla merkezler kurmak, mesleki ve akademik eğitim ve öğretim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,
h) Sağlık alanını ilgilendiren ulusal ve uluslara arası belgelerin, mevzuatın, eğitim ve araştırma çalışmaları ile yayınların ilgililerin faydalanmasına sunulmasını sağlamak üzere bilgi ve belge merkezi ve kütüphane kurmak, Türk sağlık bibliyografyasını hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlamak,
ı) Ulusal ve uluslararası sağlık alanında mesleki konular ile eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Yönetim

Enstitü teşkilatı

MADDE 25 – (1) Enstitü teşkilatı Başkanlık, ana hizmetler ile destek hizmetlerini yürüten başkan yardımcılıklarından oluşur. Başkan yardımcılarının görevlerini yerine getirebilmesi için maiyetlerinde ihtiyaca uygun daire başkanlıkları oluşturulur. Daire başkanlıkları yeteri kadar uzman ve destek personeli görevlendirilir.
(2) Kanser, kalp hastalıkları gibi özellikli konular ile ihtiyaç duyulan diğer görev alanlarında araştırma faaliyetleri yürütmek üzere araştırma merkezleri kurulabilir. Araştırma merkezlerinde uzman, akademisyen ve destek personeli görevlendirilir.

(3) Daire başkanlıklarının ve araştırma merkezlerinin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları Enstitünün teklifi üzerine Bakanlıkça/Bakanlar Kurulunca düzenlenir.

Enstitü Başkanı ve yardımcılarının eğitim düzeyi

MADDE 26 – (1) Enstitü Başkanının tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip; yardımcılarının en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık dâhil olmak üzere sağlık bilimleri, sağlık yönetimi, hukuk ve kamu yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili kurumca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmaları ve bu alanlarda yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapmış bulunmaları gerekir.

BEŞİNCİ KISIM

Hizmet Kurumları

BİRİNCİ BÖLÜM

Toplum Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 16 – Bakanlık politika ve hedefleri ile Sağlık Hizmetleri Düzenleme Kurumunun düzenlemelerine uygun olarak, halk sağlığını korumak, hastalık risklerini azaltmak ve önlemek, sağlığın geliştirilmesini ve yaşam kalitesinin artırılmasını sağlamak, acil yardım ve ambulans hizmetlerini yürütmek üzere, Bakanlığa bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara’da, Toplum Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
(2) Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Birey ve toplum sağlığına zarar verebilecek her türlü etmenle mücadele etmek,
b) Ülkenin sağlık düzeyinin yükseltilmesi, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlık risklerinin önlenmesi amacıyla hastalık kontrol merkezi olarak referans düzeyde hizmet üretmek,
c) Acil yardım ve ambulans hizmetlerini yürütmek,
ç) Afet ve olağanüstü hallerde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sağlık alanında acil durum yönetimini gerçekleştirmek, sınır ötesi acil yardım yapmak ve uluslar arası yardım faaliyetlerine katılmak,
d) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyici her türlü tedbiri almak, bu amaçla erken uyarı sistemi ve merkezleri kurmak ve uluslar arası işbirliği yapmak,
e) Aşı, serum gibi özel önemi haiz ürünlerin üretimini yapmak veya yaptırmak, bu amaçla yurt içinde üretim karşılığı yıllara sâri alım sözleşmeleri yapmak
d) Halk sağlığı eğitimlerini yapmak ve sağlık bilincini geliştirmek,
e) Anne, çocuk, yaşlı, engelli gibi riskli gruplar ile ilgili inceleme, izleme, araştırma, … ve kontrol çalışmalarını yapmak,
f) Kalp hastalığı ve kanser gibi yaygın hastalıklarla ilgili önleyici tedbirler almak, farkındalık oluşturmak,
g) Biyolojik ürünler, ……. (canlı ve yapay ortamda) test materyali ve benzeri ürünlerle ilgili …. , bu ürünleri üretmek, ürettirmek, temin etmek,
ğ) Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni inceleme, teşhis, kontrol ve izlemek üzere gerekli laboratuar hizmetlerini yürütmek ve ……….
h) ………….
ı) Görev alanıyla ilgili konular ile zehirlenme vakalarında danışmanlık yapmak, zehirlenme konusunda ulusal odak noktası olarak ülkedeki merkezlerin koordinasyonunu sağlamak,
i) Toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak tüm bireylerin sağlığını geliştirmek; bu amaçla tütün ve benzeri zararlı maddelerle mücadele etmek, obezitenin önlenmesi, beslenme alışkanlıkları gibi konularda sağlık destek programları yapmak, yaptırmak, farkındalığı artırıcı faaliyetlerde bulunmak,
j) Birey ve toplumun ağız ve diş sağlığı ile ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili programlar hazırlamak ve yürütmek,
k) Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Sağlık Hizmetleri Kurumu ve Bakanlığa teklifte bulunmak,
l) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, resmî veya özel kurum, kuruluş ve üniversitelerle bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.

Genel müdürlük teşkilatı

MADDE 30 – (1) Genel müdürlük merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.
(2) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı ana hizmet ve destek hizmetlerini yürüten genel müdür yardımcılıklarından oluşur. Genel müdür yardımcılarının görevlerini yerine getirebilmesi için maiyetlerinde ihtiyaca göre uzman ve destek personeli görevlendirilir. (Daire başkanının olmadığı bir model öngörüsü var. Fakat bu kabul edilir mi bilmiyoruz)
(3) Taşra teşkilatı, il ve ilçelerde ihtiyaca göre kurulan Toplum Sağlığı Merkezlerinden oluşur. İl ve ilçelerde biden fazla olması hâlinde, toplum sağlığı merkezlerinden biri koordinatör birim olarak görevlendirilir ve bu birimin yöneticisi kurumun il ve ilçe koordinatörü olarak görev yapar.

(4) Merkez teşkilatında genel müdür yardımcılıkları ile taşrada toplum sağlığı merkezlerinin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça/Bakanlar Kurulunca düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Devlet Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 16 – Bakanlık politika ve hedefleri ile Sağlık Hizmetleri Düzenleme Kurumunun düzenlemelerine uygun olarak ülke genelinde teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yürütmek ve ….hastanelerin kamu hastane birliğine dönüşümünü sağlamak üzere, Bakanlığa bağlı, … bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara’da, Devlet Hastaneleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
(2) Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları ile bu hizmetlerle ilişkili diğer sağlık birimlerini kurmak, birleştirmek ve işletmek,
b) Bünyesindeki sağlık kurum ve birimlerinde her türlü teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ve bu kapsamda kan ve kan ürünleri, organ ve doku nakli, diyaliz ve evde bakım gibi hizmetleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, performans, kalite ve akreditasyon çalışmaları yapmak,
c) Kendisine bağlı hastanelerin kamu hastane birliğine dönüşümünü sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
ç) Kamu hastane birliğinin sınıf düşmesi sebebiyle yönetim kurulunun görevine son verildiği hallerde sınıf yükseltilmesi amacıyla (oluşturulan yeni yönetim kurulunun istenilen sürede birliği C sınıfına çıkaramaması sebebiyle) ikinci defa oluşturulan yeni yönetim kurulunun da birliği istenilen (KHB Kanununda belirlenmiş olan) sürede (C) sınıfına çıkaramaması durumunda, (C) sınıfına çıkarıncaya kadar birliği yönetmek, (Yani Yönetim Kurulunu oluşturmak)
ç) ……….

ç) ……..

ç) ………..

ç)  ……..

d) Kendisine bağlı sağlık kurum ve birimlerinde hasta haklarına ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak,
e) Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Sağlık Hizmetleri Kurumu ve Bakanlığa teklifte bulunmak,
f) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, resmî veya özel kurum, kuruluş ve üniversitelerle bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.

Genel müdürlük teşkilatı

MADDE 33 – (1) Genel müdürlük merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.
(2) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı ana hizmet ve destek hizmetlerini yürüten genel müdür yardımcılıklarından oluşur. Genel müdür yardımcılarının görevlerini yerine getirebilmesi için maiyetlerinde ihtiyaca göre uzman ve destek personeli görevlendirilir.

(3) Taşra teşkilatı, il ve ilçelerde …. planlamalarına uygun ve ihtiyaca göre belirlenen yerlerde kurulan ………  oluşur. İl ve ilçelerde hastanelerden biri koordinatör olarak görevlendirilir ve bu hastanenin yöneticisi Genel Müdürlüğün il ve ilçe koordinatörü olarak görev yapar.

(4) Merkez teşkilatında genel müdür yardımcılıkları ile taşrada hastanelerin vesağlık birimlerinin kurulması, birleştirilmesi, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça/Bakanlar Kurulunca düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 36 – (1) Uluslara arası sözleşme ve mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık politika ve hedefleri ile Sağlık Hizmetleri Düzenleme Kurumunun düzenlemelerine uygun olarak Türk Boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık denetimi yapmak, uluslararası geçerliliği olan sertifikaları düzenlemek, uluslararası yayılım gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkeye girmesini ve ülkeden başka ülkelere yayılmasını önlemek üzere Bakanlığa bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi İstanbulda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

(2) Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır :
a) Uluslar arası yayılımı olan bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini önlemek amacıyla, hudut kapılarında ve bunların gümrüklü alanlarında gerekli her türlü sağlık tedbirini almak veya aldırmak,
b) Sınır kapılarındaki hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli sağlık tedbirlerini almak,
c) Sağlık resmi gelirleri ve diğer sağlık gelirleri ile para cezalarının tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini gerçekleştirmek,
ç) Malî yılbaşında, ilgili diğer bakanlıkların görüşlerini de alarak Sağlık Resmi tarifesini belirlemek ve yayımlamak,

d) Uluslararası hava limanı, liman, kara hudut kapıları ve bunların gümrüklü alanları ile uluslar arası nakil vasıtalarında her türlü sağlık işlemlerinin standardını belirlemek, (SAHİK)
e) Görev alanı ile ilgili konularda Bakanlığın bağlı kurumları ve ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
(2) Hudut kapılarında ve bunların gümrüklü alanlarında yapılacak sağlık denetimi için ilk temas mahallinde ücretsiz yer tahsisi yapılır. Bu kapılarda sağlık denetimi, diğer bütün işlemlere göre önceliklidir.

Genel müdürlük teşkilatı

MADDE 38 – (1) Genel müdürlük merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.
(2) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı ana hizmet ve destek hizmetlerini yürüten genel müdür yardımcılıklarından oluşur. Genel müdür yardımcılarının görevlerini yerine getirebilmesi için maiyetlerinde ihtiyaca göre uzman ve destek personeli görevlendirilir.

(3) Taşra teşkilatı, ihtiyaç duyulan yerlerde merkez teşkilatına bağlı olarak kurulan sağlık denetim bürolarından oluşur.
(4) Merkez teşkilatında genel müdür yardımcılıkları ile taşrada sağlık denetim bürolarının kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça/Bakanlar Kurulunca düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Kurumları İçin Ortak Hükümler

Genel müdür ve genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim düzeyi

MADDE 39 – (1) Hizmet kurumunun en üst amiri olan Genel Müdür, yürütülen hizmetlerden ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana  karşı sorumludur.
(2) Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kurumu, Anayasaya, kanunlara, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, Hükümet ve Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak yönetmek,
b) Bakanlık politikalarına uygun şekilde, ikincil düzenlemeleri yapmak, stratejik plan, yıllık performans ve faaliyet programları hazırlamak ve uygulamak,
c) Kurumun faaliyetlerini etkin, etkili, kolay ulaşılabilir ve halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, ayrım gözetmeyen, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
ç) Kurumu temsil etmek,
d) Kurum bütçesini hazırlamak ve Bakan onayına sunmak,
e) Kurumun görev alanına giren konularda Bakanlığın bağlı kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
ile görevlidir.
(3) Genel Müdürün en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarınıntıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, uluslar arası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili kurumca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun veya en az dört yıllık yükseköğrenim üzerine yukarıda sayılı alanlarda yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapmış olmaları gerekir.
(4) Genel müdür yardımcıları, Kurumun görevlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcı olmak ve gerektiğinde vekâlet etmek, Kurumun ana ve destek hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir. Genel müdür yardımcıları, Genel Müdüre karşı sorumludur.
(5) Genel müdür yardımcıları eğitim durumları ve yürütecekleri görevler göz önüne alınarak tıbbî, teknik ve idarî olarak sınıflandırılır. Genel müdür yardımcısı (tıbbî); tabip, diş tabibi, eczacı ve diğer lisans düzeyindeki sağlık bilimleri; genel müdür yardımcısı (idarî); hukuk, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri mühendisliği bölümlerinden, genel müdür yardımcısı (teknik); inşaat, makine, elektrik-elektronik, biyomedikal, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili kurumca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun veya en az dört yıllık yükseköğrenim üzerine yukarıda sayılı alanlarda yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapmış olmaları gerekir.

ALTINCI KISIM

Bakanlık ile Bağlı Kurumlar İçin Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetim Esasları

Düzenleme yapma yetkisi

MADDE 42 – (1) Bakanlık ve bağlı kurumlar, görev alanları ile ilgili yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemleri yapabilirler.

Sorumluluk, yetki ve imza yetkisi devri

MADDE 43 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kurumların her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten aşağıdaki yetki devri ve imza yetkisi devri hükümleri çerçevesinde sorumludur.

(2) Bakan, müsteşar ve bağlı kurumların en üst yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla önceden tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere, yetkilerinden bir kısmını en az daire başkanı unvanında olmak şartıyla alt kademe yöneticilerine; taşrada ise ilin en üst yetkilisine yetki devri ile devredebilir. Bu halde, yetki devredenin amirlikten doğan denetim ve gözetim sorumluluğu hariç, devredilen yetkiyi kullanmaktan doğan idarî, adlî ve malî sorumluluk yetki devredilene aittir.
(3) Yetki devri, süresi belirtilmek suretiyle yazılı olarak yapılır. Yetki devredilen yönetici ile yürüteceği görevler kurumun internet adresinde veya diğer iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur. Yetki devri aynı usullerle geri alınabilir.
(4) Bakanlık ve bağlı kurumların her kademedeki yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını imza yetkisi devri ile alt kademe yöneticilere devredebilir. Devredilen imza yetkisinin kullanılmasından dolayı devreden ve devralan müştereken sorumludur.

Performans değerlendirmesi

MADDE 44 – (1) Bağlı kurumlar, Bakanlığın genel politika ve stratejilerine uygun şekilde, her yılın Aralık ayında, gelecek yılın ölçülebilir performans hedeflerini içeren faaliyet planını Bakana sunar.  Bu plan Bakan tarafından gerektiğinde düzeltilerek onaylanır ve uygulamaya konulur. Kurum içinde de kurumsal performans hedefleri birimlere uyarlanır ve bireysel hedeflere dönüştürülür. Kurumlar faaliyetlerini belirli aralıklarla rapor eder. Yıllık faaliyet planındaki gerçekleşmelere bağlı olarak performans değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme sonuçları kurumun resmi internet sitesinden yayımlanır.
(2) Performans değerlendirmeleri görevlendirmede, görevden almada ve ücret belirlemelerinde esas alınabilir. Kurumların faaliyet planlarının hazırlanması ve performans değerlendirmesi ile performansa dayalı görevlendirmelere ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Yönetimi

Uzmanlar ve yönetici personelin görevlendirilmeleri

MADDE – (1) Bakanlık ile bağlı kurumlarında hizmetin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler ile idarî ve teknik işleri yürütmek ve denetim yapmak üzere uzmanlar çalıştırılabilir.

(2) Uzmanlar idarî hizmetlerde, sağlık hizmetlerinde ve teknik hizmetlerde çalışanlar şeklinde sınıflandırılır. Uzmanların işe alınmaları ve görevlendirilmeleri, öğrenim durumlarına ve çalıştırılacağı hizmetlere göre yapılır.
(3) Uzmanların, çalıştırılacağı hizmetlere göre, en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarının,
a) Hukuk, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iletişim, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden;
b) Tabip, diş tabibi, eczacı ve diğer lisans düzeyindeki sağlık bilimlerinden;
c) Matematik, istatistik, biyomedikal, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden;
Ya da bunlara denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekir.
(4) Uzmanlar temel hukuk, sağlık mevzuatı ve hukuku, sağlık kurumları işletimi, personel yönetimi, kamu alımları, mal yönetimi, muhasebe, istatistik, belge yönetimi, iletişim ve halkla ilişkiler ile çalıştırılacağı hizmetlere göre belirlenecek diğer konularda hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.
(5) Uzmanlar yukarıda belirtilen öğrenim şartları ile kurumlarca hizmet gereklerine göre belirlenen özel şartlarla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak zorundadır. Yabancı uzmanlar için vatandaşlık şartı aranmaz.
(6) Uzmanlar ve yöneticiler, Bakanlığın ve bağlı kurumların taşra teşkilatından, kurumlarının muvafakati üzerine diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden görevlendirilebilir. Görevlendirme kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla yöneticiler için üç yıllık, uzmanlar için yıllık yapılır ve yenilenebilir. Aynı şartlarda açıktan yerli uzman ve yönetici ile yabancı uzman çalıştırılabilir. Açıktan görevlendirilenlerin herhangi bir suretle görevlendirmeleri sona erdiğinde Kurum ile ilişkileri kesilir. Açıktan çalıştırma, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş bakımından kazanılmış hak teşkil etmez. Kamudan görevlendirilenler, kurumlarından aylıksız izinli sayılır ve her türlü terfi ve intibak işlemleri yapılır. Görevlendirmeleri sona erenler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarına ve aslî kadrolarına dönerler. Açıktan görevlendirilenler sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler. Bunların izinleri ve iş sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik sigortası primi ödenmez. —–(performansa bağlı görevden alma düzenlenecek)
(7) Bakanlık Müsteşarı, Müsteşar Yardımcısı, Yüksek Sağlık Kurulu Üyesi, Destek Hizmetleri Genel Müdürü, Özel Kalem Müdürü Bakanlık müşavirleri ile bağlı kurumların başkan ve genel müdürlerinin görevlendirmeleri Bakan, diğer Bakanlık personelinin Müsteşar; bağlı kurumların personelinin görevlendirmeleri Başkan ve genel müdürleri tarafından yapılır. Uzmanların görevlendirmelerinde daha alt kademe yöneticilere yetki devri yapılabilir.

(8) Yönetici olarak görevlendirileceklerin, alanlarında kamu veya özel sektörde en az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekir.
(9) Görevlendirilen personele ücreti,  ——— ödenir.
Ücret seçenekleri;
– Mevcut ücret sistemi muhafaza edilmeli
– Başbakanlıkta olduğu gibi kadro karşılığı sözleşmeli olmalı, diğerlerine mevcut
merkez ek ödeme sistemi uygulanmalı
–  Kamu Hastane Birlikleri Kanunundaki gibi, temel ücret + ek ödeme belirlenmeli
– Taşra ek ödeme sistemi uygulaması
–  Tamamen yeni bir ücret skalası belirlenmeli

(10) Bakanlık ve bağlı kurumlarında görevlendirilen uzman ve yönetici personel; kazanç getirici başka bir iş yapamaz, resmî veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez, 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmış bulunan fiil ve eylemlerde bulunamazlar.
(11) Ülke düzeyinde sağlık personelinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla bağlı kurumların kadro ve sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılacak atama ve nakillerle ilgili planlama yapma ve yerleştirme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını bağlı kurumlara devredebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(12) Destek personelinin tamamı hizmet alımı yoluyla çalıştırılır.

Ek ödeme

MADDE 46 – (1) Bakanlık ve bağlı kurumların merkez teşkilatında görevli sözleşmeli personele (emsali memurun) ve memurlara bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının yüzde 250’si her ay ek ödeme olarak ödenir. Bu oranı kişisel performans değerlendirmelerinin sonuçlarına göre yüzde 300’e kadar, Bakanlık personeli ve Kurum başkan ve genel müdürleri için Bakan, diğer personel için ise Kurum Başkanı veya genel müdürleri arttırmaya yetkilidir.

(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilenler, aynı maddede belirtilen ilave ödemelerden yararlanmamak kaydıyla birinci fıkrada belirlenen oranlarda ek ödemeden faydalandırılır.

Kadroların kullanımı

MADDE 47 – (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Huzur hakkı

MADDE 48 – (1) Bakanlık ve bağlı kurumlarca bilimsel nitelikli komisyonlar ile ruhsatlandırma komisyonlarında görevlendirilenlere, ayda dörtten fazla olmamak üzere her toplantı için 3000 gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda, hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir.

Dava ve icra tâkipleri

MADDE 49 – (1) Bakanlığın ve bağlı kurumların her türlü dava ve icra işleri hukuk müşavirleri ve avukatları veya ihtiyaç duyulması halinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki doğrudan temin usulüyle yapılan hizmet satın alma yoluyla, vekâlet akdine dayalı sözleşmeli çalıştırılan avukatlarmârifetiyle yürütülür.
(2) Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet başsavcılığı ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listelerin birer nüshası, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adlî yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alan Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere derhal bildirilir.

(3) Mahkemelerce hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin dağıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Hizmet alımı yapılan avukatlar da dahil olmak üzere vekâlet ücretinin dağıtımının usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmete İlişkin Hükümler

Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi

MADDE 50 – (1) Bakanlık ve bağlı kurumları, kanunlarla kendilerine verilen görevleri, e–devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.
(2) Bakanlık ve bağlı kurumları işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile, ancak bu kişi ve kurumların bu verilere erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması halinde ve görevlerini yapmalarına yetecek derecede paylaşabilir.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Hizmet binası ve sağlık tesisi yaptırma

MADDE 52 – (1) Bakanlık ve bağlı kurumları ihtiyaç duyulan hastane, sağlık yerleşkesi gibi sağlık tesislerini ve hizmet binalarını, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların devri karşılığında ve/veya bedeli bağlı kurumların gelirlerinden veya Bakanlığın veya bağlı kurumların bütçelerinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden karşılanmak üzere, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırabilir.

Kiralama veya işletme karşılığı tesis yaptırma

MADDE 34 – (1) Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen tesisler, ilgisine göre Sağlık Bakanlığı veya bağlı kurumunca  verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.
(2) Bu amaçla Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazineye ait taşınmazlar bedelsiz devredilebilir. Bu taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Maliye Bakanlığı ve ilgisine göre Sağlık Bakanlığı veya bağlı kurumundan  izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur.
(3)  Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın maliyeti, sağlık tesisleri yapımında tıbbî donanımın bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, kiralama konusu taşınmaz ve üzerindeki tesislerdetıbbî hizmetler dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.
(4)   Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri …….. bütçesinden ödenir.
(5) Sağlık tesislerindeki tıbbî hizmet alanları dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesi karşılığında, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda sağlık tesislerinin yenilenmesi sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılabilir.
(6) Bu madde kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak, otuzaltı aylık süreyi geçmemek ve sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ile yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar, 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.
(7) Bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir.
(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller ile ihale yöntemi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.

Yurt dışı sağlık hizmet birimleri

MADDE 35 – (1) Bakanlık ve bağlı kurumları in­sa­nî ve tek­nik yar­dım amaç­lı ve ge­çi­ci sü­re­li ol­mak üze­re yurt dı­şın­da sağ­lık hizmet bi­rim­le­ri ku­ra­bi­lir, kurdurabilir, iş­le­te­bi­lir ve işlettirebilir; bu amaçla ulusal ve uluslar arası sivil toplum kuruluşları, finans ve yardım kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışma yapabilir, insan ve mali kaynakları ile destek sağlayabilir.
(2) Bu şekilde gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­le yurt dı­şın­da­ki gö­rev­le­ri devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. Bunlara yurt dışındaki görevleri sü­re­sin­ce gün­de­lik ve­ril­mez. Bun­la­ra git­tik­le­ri ül­ke­ler­de sü­rek­li gö­rev­le bu­lu­nan ve do­ku­zun­cu de­re­ce­nin bi­rin­ci ka­de­me­sin­den ay­lık alan mes­lek me­mur­la­rı­na öden­mek­te olan yurt­ dı­şı ay­lı­ğı­ …geç­me­mek üze­re un­van­la­rı iti­ba­rıy­la Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la be­lir­le­nen tu­tar­da ay­lık öde­me ya­pı­lır. Ayrıca, bu personel asıl kadrolarına bağlı olarak aldığı ek ödemesi dâhil her türlü mali ve özlük haklar ile sosyal haklardan faydalanmaya devam eder.
(3) Birinci fıkra kapsamında hizmet alımı veya kamu özel ortaklığı modeliyle özel sektör tarafından işletilen sağlık hizmet birimlerinde ve bölümlerinde çalıştırılacak Bakanlık personeli beş yılı geçmemek üzere çalıştıkları sürede aylıksız izinli sayılır.

Gönüllü sağlık hizmeti

MADDE 53 – (1) Sağlık hizmeti sunmaya yetkili gerçek ve tüzel kişilerce sosyal dayanışma ve yardımlaşma amacıyla gönüllü ve ücretsiz olarak sağlık hizmeti verilebilir.
(2) Bu hizmeti yürüteceklere Sağlık Hizmetleri Düzenleme Kurumunca izin verilir. İzin talebinde bulunanlara gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra “Sağlık Gönüllüsü Yetki Belgesi” düzenlenir.
(3) Sağlık gönüllüsü gerçek kişiler hastanelerdeki hizmetlerini hastane yetkilisinin belirlediği şartlarda verebilir. Bu hizmet hastanelerin doğrudan sağlık hizmeti olmayan hasta karşılama ve bilgilendirme, refakat, kişisel bakım ve sosyal ihtiyaçların karşılanması gibi destek hizmeti şeklinde de verilebilir. Bu halde sağlık gönüllüsünün sağlık meslek mensubu olma mecburiyeti yoktur.
(4) Gönüllü sağlık hizmeti sunumu ile gönüllülere ait bilgilerin kamuoyu ile paylaşımına dair usul ve esaslar Sağlık Hizmetleri Kurumunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Ruhsatlandırma bedeli (181 EK 2)

MADDE 54 – Bakanlık ve bağlı kurumlarınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden …. liradan az, ……. liradan çok olmamak üzere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça/bağlı kurum ve kuruluşça belirlenecek tarifelere göre ruhsatlandırma bedeli alınır. Bu tarifeler her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Tahsil edilen bu tutarlar ilgisine göre Bakanlık ve bağlı kurumların bütçelerine gelir kaydedilir.

Gelirler

MADDE 55 – (1) Bağlı kurumların genel olarak gelirleri şunlardır:
a) Her tür mal ve hizmetin üretim ve sunumu karşılığında elde edilen gelirler,
b) Kuruluş giderleri dahil Merkezi Yönetim Bütçesinden alınacak pay,
c) Her türlü gelirin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,
ç) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz malların satış ve kiralanmasından elde edilecek gelirler ile Hazineye ait ve Kuruma tahsisli taşınmazların tıbbi hizmet alanları dışındaki kısımlarını işletmek, işlettirmek ve kiraya vermekten elde edilecek gelirler,
d) Görev alanı ile ilgili olarak verilecek kurs, seminer, eğitim, araştırma, yayın, danışmanlık ve benzerî hizmetlerinden ve kayıt, izin, ruhsat ve sertifikasyon belgelendirmelerinden elde edilecek gelirler,
e) Para cezaları, gecikme zamları ve faizlerden elde edilen gelirler,
f) Kuruma yapılacak bağışlar ve yardımlar,
g) Diğer gelirler.
(2) Kurumlara mahsus gelirler şunlardır:
a) İlaç ve Tıbbi Cihaz Düzenleme Kurumun görev alanına giren ürünlerin ithalat bedelleri üzerinden uygulanan gümrük vergisi taahhütlerimizi aşmamak ve binde beş oranını geçmemek üzere, Kurumca belirlenecek oranda pay alınır.
b) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu ve Montrö Boğazlar Sözleşmesine göre elde edilen gelirler.
(3) Birinci fıkranın (d) bendine göre tahsil edilecek ücretler Bakanlık görüşü de alınarak ilgili mevzuatınca belirlenir.
(4) Bağlı kurumların kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları acil ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin desteklenmesi, bölgesel farklılıklara veya hizmet türüne bağlı olarak ortaya çıkan maliyet artışlarının dengelenmesi maksadıyla oluşturulacak fon veya bütçeye kaynak oluşturmak ve personele yapılacak ek ödeme dâhil Bakanlık ihtiyaçlarında kullanılması amacıyla, bağlı kurumlar özel gelirlerinin aylık gayrisafi hâsılatından tahsil edilen tutarın yüzde …. bu amaçla oluşturulan Bakanlık hesabına aktarır.
(5) Gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsili işlemleri bağlı kurumlarca gerçekleştirilir. Bağlı kurum gelirlerinden yılsonuna kadar harcanmayanlar, ertesi yıl bütçesine aktarılır ve verimlilik esasına göre nemalandırılır.

Giderler

MADDE 56 – (1) Kurumların giderleri şunlardır:
a) Personele yapılan ek ödeme dahil her türlü ödemeler ile personel yardım ve giderleri,
b) Sabit giderler,
c) Yatırım giderleri,
ç) Taşınır ve taşınmaz satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kiralanması ve bunlara ilişkin her türlü giderin yapılması,
d) İnşaat, bakım, onarım, tıbbî ve fennî tesisat ve benzerî giderler
e) Hizmet, demirbaş ve sarf malzeme alımı giderleri,
f) Yurt içi, yurt dışı eğitim ve ödül giderleri,
g) Araştırma-geliştirme, danışmanlık ve bilirkişilik giderleri,
h) Tören, karşılama, uğurlama, ağırlama ve benzeri diğer giderler,
ı) Diğer giderler.

Alacak ve malların statüsü

MADDE 57 –  (1) Bağlı kurumların;
a) Alacakları kamu alacağı sayılır ve malları, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından kamu malı sayılır.
b) Taşınır ve taşınmaz malları, bankalardaki mevduatları ile her türlü hak ve alacakları haczedilmez.
c) Malları, paraları ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar, Devlet mallarına karşı ve Devlete ait kağıt ve belgeler üzerinde işlenen suçlardan sayılır.

Alacakların tahsili ve muafiyet

MADDE – 58 (1) Bağlı kurumların, süresi içinde ödenmeyen alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun uygulanır. Bu Kanunun uygulanmasında, Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkiler kullanılır.
(2) Bağlı kurumların her türlü dava ve icra işlemleri, harç ve teminattan muaftır.

Bütçe ve malî denetim

MADDE 59 – Bağlı kurumların bütçesi, özel bütçeli idarelerin bağlı bulunduğu bütçe esaslarına göre hazırlanır, yürürlüğe konur ve denetlenir.

ALTINCI KISIM

Çeşitli Hükümler, Geçiş Hükümleri ve Değişim Yönetimi

Eklenen ve değiştirilen hükümler ile kadroların iptal ve ihdası

MADDE 60 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümünün 18 numaralı sırasında yer alan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ibaresi Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel müdürlüğü olarak değiştirilmiş;  “40) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “41) Türkiye Sağlık Enstitüsü”, “42) Toplum Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, “43) Devlet Hastaneleri Genel Müdürlüğü” ibareleri; (III) Sayılı Cetvel Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar bölümüne, “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan sonra gelmek üzere “10) Sağlık Hizmetleri Kurumu”, “11) İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ” eklenmiştir.
(2) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) Eki (I) sayılı Cetvelde yer alan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü kadroları ile birlikte çıkarılmış; Sağlık Bakanlığına ait kadrolar iptal edilmiştir.
b) Eki (I) sayılı Cetvele;
1) I ve 2 sayılı Listelerde Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı,
2) 3 sayılı Listede Sağlık Hizmetleri Kurumu Teşkilatı,
3) 4 sayılı Listede İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Teşkilatı,
4) 5 sayılı Listede Türkiye Sağlık Enstitüsü Teşkilatı,
5)  6 ve 7 sayılı Listelerde Toplum Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı,
6)  8 ve 9 sayılı Listelerde Devlet Hastaneleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı,
7)  10 ve 11 sayılı Listelerde Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı,
8) 12 sayılı Listede Bakanlık Müşaviri,
kadroları ihdas edilmiş ve mezkûr Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 61 – a) 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

b) 30.12.1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun,

c) 3/3/1926 tarihli ve 767 sayılı Türk Kodeksi Hakkında Kanun,

ç) 24/03/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu,
d) 9/7/1943 tarihli ve 4459 sayılı Köy Ebeleri Ve Köy Sağlık Memurları Teşkilatı Yapılmasına Ve 3017 Numaralı Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat Ve Memurin Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun,
e) 24/4/1530 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ilâ 17 nci maddeleri,
f) 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununun 31 inci maddesi,
g) …………..

Atıflar

MADDE 62 – Mevzuatta, bu kanun ile yürürlükten kaldırılan kanun, kanun hükmünde kararname veya maddelerine yapılan atıflar bu Kanuna veya ilgili hükümlerine; Sağlık Bakanlığı şeklinde yapılan atıflar, bu Kanun ile kurulan Sağlık Bakanlığı veya görev ve faaliyet alanlarına göre bağlı kurumlarına yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlık ve bağlı kurumlar teşkilat ve kadrolarını en geç2 yıl  içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir. Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlık ve bağlı kurumlara verilen görevler ile yapılacak harcama ve ödemeler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve personel tarafından yapılmaya devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunda belirtilen Yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemler Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde yürürlüğe konulur. Bu düzenleyici işlemler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bakanlık ve bu Kanun ile kaldırılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ile Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün üçüncü kişilerle yapmış olduğu veya taraf bulunduğu ve bu kanun ile kurulan bağlı kurumların görev alanına giren taahhüt, sözleşme, dava ve icra tâkiplerine, teşkilatlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirdikten sonra ilgisine göre bağlı kurumlar halef olur.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunla kadroları iptal edilen personelden;

a) Bakanlıkta Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, Genel Müdür, genel müdür yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, müstakil daire başkanı, Bakanlık müşaviri, il müdürü

b) RSHM Başkanı ve yardımcıları

c) HSSG Müdürü ve yardımcıları

kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlar ekli (x) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu fıkra ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
(2) Kadroları iptal edilen personelden birinci fıkrada sayılanlar dışında kalanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen iki yıl içinde, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla Bakanlıkça veya bağlı kurumlarınca uygun görülen kadrolara atanır. Bunlar atama yapılıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.
(3) Yukarıda sayılan personelin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile ek ödeme dahil diğer malî hakları toplamı net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak son aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile ek ödeme dahil diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. (Burada bazı unvanların araştırmacı olarak atanmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmesini bekliyoruz. (daire başkanı, şube müdürü, il müdürü ve yardımcısı gibi. Hatta müfettiş için de böyle bir düzenleme yer alabilir.)
Kadro ve görev unvanları değişmeyenler kanun yürürlük tarihinde kadrosunun ve çalıştığı görev yerinin ilgisine göre …….. bu kanun ile kurulan bağlı kurumların aynı unvanlı kadrolarına atanırlar. Bunlardan sözleşme ile çalışanların sözleşmelerindeki Sağlık Bakanlığı ve RSHMB ibareleri çalıştıkları birimin devredildiği bağlı kurumun adı ile değiştirilmiş sayılır.
HSSGM’nin kadro ve görev unvanı değişmeyen personeli HSSHGM’nün kadrolarına atanmış; 4924 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen vizeli sözleşmeli personel pozisyonları, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın HSSHGM adına vize edilmiş; sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar da kadrolarıyla birlikte aynı usulle HSSHGM’ne devredilmiş sayılır.
Bakanlık ve kaldırılan RSHMB’nda 4924 sayılı Kanun ile,  657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen vizeli sözleşmeli personel pozisyonları, personelin çalıştığı birimin ilgisine göre başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bağlı kurumlar adına vize edilmiş; sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar da kadrolarıyla birlikte aynı usulle devredilmiş sayılır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 5 – Bağlı kurumlara devredilen sağlık kuruluşlarında muhasebe hizmetlerini yürüten ve Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personelden ihtiyaç duyulanlar, kurumların talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç yılı geçmemek üzere görev yapmaya devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 6 –  (1) Bakanlığa ait her türlü taşınır ile taşıtlardan ihtiyaç fazlası haline gelenler Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyonlar ve belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde  ihtiyaçlarına göre bağlı kurumlara devredilir.
Hazineye ait ve Bakanlığa …. tahsisli taşınmazlar aynı amaçlarda kullanılmak üzere, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte görev alanlarına göre bağlı kurumlara tahsis edilmiş sayılır.
RSHMB’nın bütün taşınır ve taşınmaz malları, hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçları Toplum Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğünün araç, gereç, her türlü taşınır ve taşınmaz malları Türkiye Sağlık Enstitüsüne devredilmiştir.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün bütün taşınır ve taşınmaz malları, hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçları işbu kanun ile kurulan Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Bu madde uyarınca yapılacak devir, temlik ve intikal işlemleri ile düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesnadır.

GEÇİCİ MADDE 7 – Bakanlık, RSHMB ve HSSGM kadrolarında görev yapan personelin atama ve nakillerine esas hizmet puanları ile unvan değişikliği ve görevde yükselmeye ilişkin sözkonusu kurumlardaki çalışma süreleri yeni kurumlarında da geçerli sayılır.

GEÇİCİ MADDE 8 – Bu Kanun gereğince yapılacak taşınır ve taşınmaz mal, personel, taşıt ve sair araç ve gereçlerin devri, nakli, tahsisi ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek üzere; Bakanlık merkezinde bir müsteşar yardımcısının başkanlığında en az beş kişiden oluşan devir komisyonu oluşturulur. Bu devir komisyonuna yardımcı olmak üzere her ilde de il sağlık müdürü veya yardımcısının başkanlığında en az beş kişiden oluşan il devir komisyonları oluşturulur.

GEÇİCİ MADDE 9 – Bakanlık, RSHMB ve HSSGM’ne şartlı olarak bağışlanan taşınır, taşınmaz ve taşıtlar devirden sonra da idarelerince bağışlama şartlarına uygun olarak kullanılmaya devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 11 – Bakanlığın ve bağlı kurumların teşkilatlanması sebebiyle gerçekleştirilen kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlara ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir yorum

  1. bu ne sacmalık yaa ben calısmıyorum calısmadıgım halde neden sigorta ücreti ödemek zorundayim.çalısmayan adama sigorta ucreti mi odeteceksiniz?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*