Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KHK, Görevleri ve Teşkilat Yapısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBakanlıkların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun hükmündeki kararname ile kaldırılan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı şeklinde iki ayrı bakanlığa bıraktı. Bu ayrımda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevleri daha çok Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sanayi ile ilgili birimleri ve ilgili kurum olarak TÜBİTAK’tan oluşurken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birbiriyle çok da alakası olmayan iç ticaretle ilgili birimler ile Gümrük Müsteşarlığını bünyesine kattı. Biz de ülkemizde uzun yıllardır bilimle ilgili bir bakanlığın kurulması yönünde ifade edilen ve sonunda gerçekleşmiş olan bu değişikliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KHK’sını, bakanlığın görevlerini, teşkilat yasasını ve TÜBİTAK gibi bağlı olan kurumları bu yazımızda ele almaya çalışacağız.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilatı

Bakan teşkiltın en üst amiridir. Bakana bağlı 1 müsteşar ve 3 müsteşar yardımcısı görevlendirilir.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Merkez teşkilatta ilgili hizmet birimleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Sanayi Genel Müdürlüğü
 • Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
 • Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
 • Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
 • Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türk Patent Enstitüsü (TPE)
 • Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
 • Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)
 • Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı (MPM)
 • Küçük ve Orta Ölçekli İdareleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
 • Şeker Kurumu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli

Kanun hükmünde kararnamenin çıkmasıyla beraber üst düzey görevlerde bulunan tüm yöneticiler görevinden alınmıştır. Bakanlığın merkez teşkilatı için 2.041 taşra teşklatı için ise 2.641 kadro tahsis edilmiş olup Bakana 20’ye kadar müşavir görevlendirme yetkisi verilmiştir. Eski haliyle Sanayi ve Ticaret Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadroları Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ve Uzman yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Görevleri

 • Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda sanayi politika ve stratejilerini, sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek.
 • Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, sanayiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerini, bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, bu konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak.
 • Organize sanayi bölgelerinin, endüstri bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin planlanmasına, kuruluşuna, yapılaşmasına ve işleyişine ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak, bu kuruluşların arıtma, altyapı ve üstyapı tesislerini desteklemek, destekleme şart ve niteliklerini belirlemek ve faaliyetlerini denetlemek.
 • Metroloji politikasını hazırlamak, metroloji alanında stratejiler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, metroloji alanında muayene, belgelendirme ve doğrulamaya ilişkin düzenlemeleri yapmak, denetimleri yapmak veya yaptırmak, uygulamaya konulması gerekli olan standartları ve hazır ambalajlamaya ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Ürün güvenliği ve denetimine ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olmak, sanayi ürünlerinin ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğuna yönelik piyasa gözetimi ve denetimi yapmak veya yaptırmak, risk analizleri yapmak, sanayi ürünlerinin denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, ürün güvenliği bilgi sistemim oluşturmak.
 • Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerle ilişkilerini yürütmek, iki ve çok taraflı bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolünü sağlamak.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*