Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar – DFİF Nedir

DFİF ya da açık haliyle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu nedir ve hakkındaki kararı inceleyeceğiz bu makalede. Aslında Fon’un biraz adı üstünde, destekleme, ama daha çok ihracata yönelik destekleme ve fiyat istikrarını sağlamak. Destekleme ve Fiyat İstikrar fonu aşağıda hakkındaki kararda geçen bazı ürünlerin ihracatında prim kesintisi yapar ve bütçesi bu prim kesintilerinden oluşur.

DFİF bütçesi ve DFİF’deki para daha çok ihracatta devlet yardımlarını finanse etmek amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından kullanılır. 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar

13 Ekim 1988 tarih ve 19958 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanmış karardır. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu DFİF Hakkındaki Resmi Gazete’de yayımlanan Karar metni şöyledir:

MADDE 1 – Dış ticaretin ekonomik şartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında “Destekleme ve Fiat İstikrar Fon’u” teşkil edilmiştir.
MADDE 2 – Bu Fonun kaynaklarını ;
a) Her türlü malın ihracında iç ve dış fiyatlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihraç bedellerinden kilo, adet veya kıymet esasına gör yapılacak fon tahsilat ve kesintileri,
b) (Yürürlükten kaldırılmıştır.)
c)  (Yürürlükten kaldırılmıştır.)
d) Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı’na göre ihracat işlemlerinde tahsil edilecek kur farkları,
e) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı karar’la ihdas edilen Destekleme ve Fiat İstikrar Fonu‘nun net varlıkları,
f) (Yürürlükten kaldırılmıştır.)

g)  (yürürlükten kaldırılmıştır)
teşkil ederler.
MADDE 3 – (Yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 4– İhracat işlemlerinde fon kesintilerinin, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine bağlı olmaksızın Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihdeki fon miktarı esas alınarak, fiili ihracattan itibaren en geç ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi ( uzatmalar hariç) sonuna kadar aracı banka veya özel finans kurumlarınca tahsil edilmesi gerekir.
Peşin ödeme veya alıcı firma prefinansmanı karşılığı ihracatta, fon kesintileri, Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihdeki T.C. Merkez Bankası’nın döviz alış kuru esas alınmak suretiyle ihracatçı firma tarafından aracı banka veya özel finans kurumuna yatırılır. Fonun yatırıldığına ilişkin banka dekontu ibraz edilmedikçe Gümrük İdarelerince malın ihracına müsaade edilmez.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisine tabii malların ihracatının bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yapılması ve sevk vesaikinin mutlak surette banka veya özel finans kurumları sisteminden geçmesine imkan verecek ödeme şekilleriyle gerçekleştirilmesi zorunludur.

Bu ödeme şekilleriyle yapılan ihracatta;
a. Prim borcunun peşin olarak ödenmek istenmesi halinde, fon kesintilerinde Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihdeki T.C. Merkez Bankası’nın döviz alış kuru esas alınır.
b. İhracat bedellerinin ihracatçıya ödenmesi sırasında prim borcu, T.C. Merkez Bankası’ınca uygulanan döviz alış kurunun altında olmamak kaydıyla, Döviz Alım Belgesinin tanzimine esas olan kur uygulanmak suretiyle aracı banka veya özel finans kurumu tarafından tahsil edilir.
c. Prim borcunun, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi (uzatmalar hariç) sonuna kadar tahsil edilememesi halinde 88/13384 sayılı Kararnamenin 12 nci maddesi uygulanır.
d. Fon kesintisi yatırılmadıkça ihracat bedellerinin terkini cihetine gidilemez. Yalnız fındık ihracatında, Meslek Kuruluşlarınca prim borcunu karşılayacak miktarda teminat alınması gerekir.
Fon tahsilatı ile ilgili olarak teminat alınması dahil usül ve şekle ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakanlık yetkilidir.
MADDE 5 – (Yürürlükten kaldırılmıştır.)
MADDE 6 – Bu Karara istinaden tahsil edilecek fonlar ve primler, 4’üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla nakden ödenir ve ilgililere 10 işgünü içinde fona devredilir
MADDE 7 – Fon kesintilerini tabi tutulacak ihraç mallarının tespiti ile prim kesinti miktarlarına ilişkin teklifler Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça yapılır.
MADDE 8 – Belirlenen fon kesintilerinden indirme, Kararla tespit edilen seviyeleri aşmamak üzere fon kesintilerini tekrar artırmaya, ihraç mallarının ve alıcı piyasaların özelliklerine göre ülke ve madde bazında selektif uygulamalar yapmaya, bu uygulamaları değiştirmeye ve kaldırmaya Para ve Kredi Kurulu yetkilidir.
MADDE 9 – Bu Kararın uygulama esaslarına ilişkin değişiklikleri yapmaya ve tedbirleri almaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.
Fiili ihracatın gerçekleşmemesi, fiilen ihraç edilen malların çeşitli nedenlerle yurda geri getirilmesi, fiilen ithal edilen malların mahrecine iadesi, fon tahsilinin sehven yapılması ve benzeri nedenlerle tahsil edilmiş fonların iade talepleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek esaslar çerçevesinde, T.C. Merkez Bankası’nca sonuçlandırılır.
MADDE 10 – Destekleme ve Fiat İstikrar Fon’u, Para ve Kredi Kurulu kararıyla tarımsal girdilerin sübvansiyonu, üreticinin fiyat hareketlerinden korunması, ihracatın geliştirilmesi, ihracata dönük yatırımların finansmanı, ihracat sigortası kuruluncaya kadar ihracatın sigortası, faaliyetlerin finansmanı için kullanılabilir.
MADDE 11-

A) İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi yapılacak mallar ve miktarları aşağıda gösterilmiştir.
1- a) Her türlü naturel iç fındık 8 Cent/Kg karşılğı TL.
b) Her türlü kabuklu fındık 4 Cent/Kg karşılğı TL.

2- (9.7.1992-21279 Resmi Gazete de yayımlanan 92/3126 Sayılı Karar ile Yürürlükten kaldırılmıştır.)

3- (3.9.1993-21687 R.G. de yayımlanan 93/4712 Sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

4- (19.3.1997-22938 R.G. de yayımlanan 96/9097 Sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
5- (30.7.1997-23065 R.G. de yayımlanan 97/9583 Sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır)
6- (3.9.1993-21687 R.G. de yayımlanan 93/4712 Sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır)
7- .(2.2.1993-21484 R.G. de yayımlanan 92/3984 Sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır)
8- (18.6.1993-21611 R.G. de yayımlanan 93/4474 Sayılı Karar ile yürürlükten akldırılmıştır)

9- (21.12.1994-22148 R.G. de yayımlanan 94/6494 Sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır )
10- (12.4.1995-22256 R.G. de yayımlanan 95/6682 Sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır)
11- 41.01-41.02 ve 41.03 GTİP’na dahil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dahil her türlü hayvan derileri ve postları 50 Cent/Kg karşılığı TL.
12- (20.8.1992-21321 R.G. de yayımlanan 92/3309 Sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır)

13- (28.1.1994-21832 R.G. de yayımlanan 94/5168 Sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır)
14-5201.00 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) 0 (sıfır) Cent/Kg. karşılığı TL
5203.00.00.00 Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) 0 (sıfır) Cent/Kg. karşılığı TL
B) DFİF prim kesintisi kapsamındaki bir maldan FOB 1000 Dolar değerini geçmeyen numunenin bedelsiz ihracatında prim kesintisi yapılmaz.
C -a) 1000grama kadar (1000 gram dahil) ambalajlarda yapılacak naturel fındık ihracatında yürürlükteki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintilerinden 4 Cent/Kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/Kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanır.
b) Doğrudan tüketiciye hitap edebilir şekilde küçük ambalajlı işlenmiş mayi fındık mamülü ihracatında prim kesintisi yapılmaz.
c) Amerika, Okyanusya, Uzak Doğu ve Akdeniz’e kıyısı bulunmayan Afrika ülkelerine yapılacak naturel fındık ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintilerinden 4 Cent/Kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/Kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanır
D) (9.7.1992-21279 Resmi Gazete de yayımlanan 92/3126 Sayılı Karar ile Yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 12 – Bu Karar uygulamasından doğan fonlar ve cezalar 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun‘un 3 ‘üncü maddesinin 2’inci fıkrasına göre tahsil olunur.
MADDE 13 – Fon hesapları Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tutulur. Bu hesaplar Bakanlar Yeminli Murakıplar Kurulu’nun denetimine tabidir.
MADDE 14 –yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde- Yurt içi arz-talep dengesi gözönünde bulundurularak, pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (hidrofil pamuklar hariç) ihracatı 1995/96 sezonu için 50.000 ton’ luk bir kota miktarı ile sınırlandırılmış olup, sözkonusu kısıtlamaya ilişkin uygulama esasları Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ ile düzenlenir.

İhracat teşvikleri ile ilgili sorunuz varsa, aşağıdaki bağlantıdan sorabilirsiniz:

http://www.sorularialayim.com/y/623/1

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Belirtilen yerler zorunludur *

*